Black Smoker's No-Limit Ausstellung

 

 

 

 

Variety Nomination BIS BOB BOA Sonderpreis Rassesieg Best of Breed
- 2 - - - - - -


 

 

 

16.12.2017 Wuppertal CACK V 1 nom. David
29.04.2018 Bornheim-Hersel JCAC V 1 nom. Zheegulin
09.12.2018 Iserlohn / Letmathe CAC V 1  

Serimoglu

CAC V 1   Gruhn